ทหารร่วมกิจกรรมครู-นร.โรงเรียนบ้านท่าสาป

ทหารร่วมกิจกรรมครู-นร.โรงเรียนบ้านท่าสาป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันโท วัฒนา รอดแสวง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา , บุคลากรทางการศึกษา ในชุมชนรอบบริเวณพื้นที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนักเรียน ในเรื่องความภูมิใจในความเป็นชาติไทย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยไม่แบ่ง เชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งมีจำนวนนักเรียน และครู ร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน จำนวน 300 คน ในโอกาสดังกล่าว พันโท วัฒนา รอดแสวง ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียน เรื่องโทษของยาเสพติด พิษภัยของยาเสพติด เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด