พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย

พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย

พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พม. ประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ โดยเฉพาะด้านการเดินทางและการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ปลอดภัย เท่าเทียมกับคนในสังคม สำหรับรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในต่างประเทศ มีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น และมีอีกหลายประเทศที่นิยมใช้สุนัขนำทาง และมีโรงเรียนฝึกสุนัขนำทาง เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ สุนัขนำทางที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ สายพันธ์ลาบลาดอร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดบริการต่อตัวประมาณ 50,000 เหรียญ  

โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนตามโรดแมป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก 5 เดือน ซึ่งถือเป็นระยะเร่งด่วน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการของประเทศไทย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศที่จัดบริการสุนัข โดยเบื้องต้นได้ประสานข้อมูลกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดบริการสุนัขกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้สัตว์นำทางและปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้สุนัขนำทางในประเทศไทย โดยจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ส่วนการขับเคลื่อนงาน ในระยะที่ 2 (2 - 6 เดือน เป็นต้นไป) จะมีการจัดตั้งหน่วยบริการสุนัขนำทางของประเทศ (Guide Dogs School) เพาะพันธ์สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ เพื่อใช้เป็นสุนัขนำทาง เดือน) โดย ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตามประเมิลผลด้วย 


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook