แนะทำคู่มือรร.วิธีการประเมินผล แก้ปัญหามาตรฐานแตกต่าง

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะทำงานวิจัยเรื่องการนำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET มาปรับเทียบหรือถ่วงกับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย (GPAX) ว่า ในเร็ว ๆ นี้ ตนจะนัดหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับแนวทางในการทำวิจัยเรื่องดังกล่าวที่อยากจะให้มีการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น เพราะจากผลการวิจัยที่ผ่านมาทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างไร มีโรงเรียนใดบ้างที่ปล่อยเกรด หรือกดเกรด ดังนั้นโรงเรียนจะำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงการวัดและประเมินผลของตนเองในปีต่อไปให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าการพัฒนาการประเมินผลของโรงเรียนยังทำได้ช้าหรือเร็วแตกต่างกัน ดังนั้น สพฐ.ควรจัดทำคู่มือมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถทำระบบการวัดและประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวต่อไปว่า คู่มือมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนจะมีการกำหนดหลักการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน เช่น การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ ควรมีเครื่องมือในการประเมินความรู้ และความคิดของนักเรียนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะพึงประสงค์ตามที่ สพฐ.กำหนด เป็นเสมือนแนวทางเสนอแนะให้โรงเรียนได้มีมาตรฐานในการประเมินผลใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้งนี้ที่ผ่านมา สพฐ.มีคู่มือดังกล่าว แต่การประเมินจะกว้างเกินไป และยังกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลเอง ขณะเดียวกันสถานศึกษาแต่ละแห่งก็มีมาตรฐานของตัวเอง จึงทำให้การปฏิบัติมีความแตกต่างและหลากหลาย จนนำไปสู่ปัญหาการปล่อยเกรด หรือกดเกรดอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าหาก สพฐ.มีการจัดทำคู่มือดังกล่าว และสื่อสารให้โรงเรียนเข้าใจตรงกัน จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินผลที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น และจำนวนโรงเรียนที่ปล่อยเกรด หรือกดเกรดก็จะลดลง.