รบ.เร่งลดเหลื่อมล้ำพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รบ.เร่งลดเหลื่อมล้ำพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'พล.ร.อ.ณรงค์' ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการจัดบริการการแพทย์ปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ยืนยันรัฐบาลเร่งลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดบริการการแพทย์ปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว "หนอง ยาง ดอน แฝก" ที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมได้เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นรากฐานของงานสาธารณสุข ด้วยโครงการคลินิกหมอครอบครัว ที่ยึดหลักดูแลประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ องค์รวม ทุกกลุ่มวัย โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง 16 จังหวัด กว่า 370 ล้านบาท และตลอดระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ


ทั้งนี้ รองนายกฯ ระบุ ในปี 2560 มีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่อง คือการถอดบทเรียนในพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำไปต่อยอดขยายในทุกจังหวัด โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งมีทีมหมอครอบครัวอย่างน้อยแห่งละ 3 ทีม พร้อมเร่งผลิตและอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ โดยร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2560-2569 รองรับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ด้วย