ผู้ตรวจฯเร่งสอบโครงการทางพิเศษไทยเมียนมา

ผู้ตรวจฯเร่งสอบโครงการทางพิเศษไทยเมียนมา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/เมียนมา

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) ว่า ในการลงพื้นที่และประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง ผู้แทนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้แทนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ดังนั้น จึงเร่งลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข กรณีร้องเรียนดังกล่าว โดยรับทราบข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่จะได้รับผลกระทบทั้งแนวเส้นทางที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ฝึกและผ่านเข้าไปในค่ายทหารพื้นที่ชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลในอำเภอเมือง (ตำบลศรีมงคล ตำบลสิงห์ ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลหนองขาว) และ “แนวเส้นทางเลือกที่ 4” ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล ในอำเภอท่าม่วง (ตำบลศรีมงคล ตำบลบ้านเก่า ตำบลจระเข้เผือก ตำบลกลอนโด ตำบลรางสาลี่ ตำบลเขาน้อย ตำบลม่วงชุม ตำบลวังขนาย และตำบลวังศาลา) ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะได้เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการคมนาคมขนส่ง และหาทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ