โอลิมปิก 2020

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปผังเมือง154:2เสียง

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปผังเมือง154:2เสียง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สปท. เห็นชอบรายงานปฏิรูปด้านการผังเมือง 154 : 2 เสียง เตรียมส่งให้ ครม. พิจารณา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการด้านการผังเมือง และการใช้พื้นที่ เรื่อง การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...)โดยคณะกรรมาธิการ ชี้แจงว่า เนื่องจากการวางระบบผังเมืองในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณสุข ขาดความยืดหยุ่นและไม่มีเอกภาพ ทำให้ผังไม่สามารถนำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าไปได้ จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ สปท. เห็นชอบเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับเพื่อให้หน่วยงานต่างตื่นตัวและดำเนินการตามแผนงาน โดยจะแยกระดับผังเมืองเป็นผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยให้มีคณะกรรมการรับผังแต่ละระดับ มีอำนาจออกผังเมืองของตนเองได้ ร่วมทั้งสามารถออกผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการผังเมืองที่จะคอยดูแลนโยบายและภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะแยกออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางผังเมืองในทุกระดับ และการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในการพิจารณาสมาชิก สปท. ได้มีมติ 154 : 2 เสียง เห็นชอบรายงานฉบับนี้เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง