สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเข้มข้าราชการพลเรือนภาคตะวันออก ที่ จ.จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเข้มข้าราชการพลเรือนภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้ (3 ก.พ.52) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนข้าราชการจากพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี จำนวน 400 คนที่เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเพื่อเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นางสุชาดา รังสินันท์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฉบับใหม่ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา มีปัญหาหลายเรื่อง สำนักงาน ก.พ.จึงต้องออกมาให้ความรู้แก่ข้าราชการ ออกมาตอบข้อซักถาม ต่อข้อปฏิบัติใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยได้กำหนดหัวข้อการบรรยายได้แก่ 1. การดำเนินการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย นางเบญจวรรณ สร่างนิกร รองเลขาธิการ ก.พ. 2. การบรรยายเรื่อง ภารกิจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนายศราวุธ เมนะเศวต ประธานกรรมการพิทักษ์คุณธรรม 3. เรื่องการเรียนรู้ผ่าน E-Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 4. เรื่องการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญและการแต่งตั้งในช่วงเปลี่ยนผ่าน และ5. การเลื่อนเงินเดือนประจำปีและการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสุชาดา กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นชุดแรกที่มาสัมมนา มีความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อไป ยังเพื่อนข้าราชการในจังหวัดของตนเอง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริการงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด