เพชรบุรีปลูกต้นยางนาวันสิ่งแวดล้อมโลก

เพชรบุรีปลูกต้นยางนาวันสิ่งแวดล้อมโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ภาคเอกชนร่วมกับชมรมสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี ร่วมกันปลูกต้นยางนาและต้นพะยูง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก คึกคัก

เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ซึ่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" วันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลกผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคาม

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแลดล้อมเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ปลูกป่าในเมือง" ขึ้น ณ ไร่เพชรธารทอง ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นพะยูง และต้นไม้อื่นๆ อีกจำนวนมาก โดยมี ผอ.สนง.ทสจ. เป็นประธานและมี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นยางนา และต้นพะยูงกันจำนวนมาก