เทศบาลบาลเมืองเบตง มอบสมุดบัญชีเงินฝาก 4,150,000 บาท ให้ 15 ชุมชน ตามโครงการ SML

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลบาลเมืองเบตง มอบสมุดบัญชีเงินฝาก 4,150,000 บาท ให้ 15 ชุมชน ตามโครงการ SML ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเบตง จำนวน 4,150,000 บาท ให้กับชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15 ชุมชน โครงการ SML เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ตามขนาดประชากรในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนากิจฐานราก เพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเอง นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เทศบาลเมืองเบตงมีชุมชน 25 ชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ SML ทั้งหมด 25 ชุมชน เป็นเงิน 6,450,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาจำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 4,150,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 10 ชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,850,000 บาท นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ SML ที่ผ่านมาระยะที่ 1 พบว่าการดำเนินงานยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักฐานในการจ่ายเงิน ฉะนั้นจึงควรให้มีการประชุมคณะทำงานก่อน มีการเบิกจ่าย เพื่อจะได้มีแนวทางและหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด