เทคนิคกาฬสินธุ์ ติวเข้มความปลอดภัยให้นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ติวเข้มนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีสุดท้าย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่กำลังเรียนในชั้นปีสุดท้าย จำนวน 200 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยในการทำงานที่ดีและถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จจากการศึกษา ให้ได้รับแนวคิดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติตนในสถานประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่อยู่ในช่วงชั้นการเรียน ระดับ ปวช. ปวส. ปีสุดท้ายจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว จะพบว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่าย เคยขอเงินค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกวันและได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ก็ต้องหาเงินใช้เอง ดูแลตนเอง หากไม่มีการวางแผนก็จะพบปัญหาด้นกำกับ ดูแลและการทำงาน ความที่เคยเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาได้รับคำแนะนำ ฟูมฟัก เอาใจใส่จาก ครู อาจารย์ ทั้งเรื่องความปลอดภัย วิธีการทำงาน งานผิดพลาดก็ทำใหม่ได้ แต่เมื่อเข้าสู่โรงงานจริง ๆ ต้องดำเนินการเอง ระมัดระวังเองทั้งหมด และสุดท้าย คือ ด้านการดำรงชีวิตในสังคม การวางเป้าหมายในชีวิตว่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรในสังคมที่มีแต่ความสลับซับซ้อน ซึ่งแต่ละด้านนั้น หากนักศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่พร้อมก็จะเกิดปัญหาในชีวิตได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด