วิจัยพบเจ้าอาวาสไม่เปิดรับความรู้ใหม่ เน้นสร้างแต่วัตถุ

ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ว่า พระมหามณเฑียร คล้ายแก้ว นักศึกษาปริญญาโท ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในเขตบางกอกน้อย จากกลุ่มตัวอย่าง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 252 รูป พบว่า ด้านทักษะการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้น ผศ.รัฐพงศ์ กล่าวว่า พบการจัดอบรมเด็กเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส เช่น เจ้าอาวาสบางรูปไม่เปิดใจรับฟังข้อเสนอของพระภิกษุ สามเณร บุคคลต่าง ๆ ขาดวิสัยทัศน์ เน้นการสร้างวัตถุมากกว่าการจัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอน โดยกลุ่มตัวอย่างเสนอให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ เพื่อกำหนดเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการวัด และมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชน เป็นต้น

ผศ.รัฐพงศ์ กล่าวว่า วัดถือเป็นเสาหลักและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสังคม จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสควรเปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง และระดมสรรพกำลังต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการวัด หากวัดมีความเข้มแข็งด้านการปกครองหรือด้านต่าง ๆ ตามภาระกิจหลักของสงฆ์ จะส่งผลให้สังคมศรัทธาต่อพุทธศาสนา ตลอดจนจะทำให้พระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นสมาชิกของวัดอยู่ในพระธรรมวินัย ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดถวายความรู้แด่เจ้าอาวาส โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด