มท.2 ย้ำ ประเทศต้องมี ผังเมือง ที่สมดุล

มท.2 ย้ำ ประเทศต้องมี ผังเมือง ที่สมดุล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มท.2 เปิดโครงการสัมมนา 'ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า' ย้ำประเทศต้องมี 'ผังเมือง' ที่สมดุล

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก ประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง “ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า" โดยว่าการดำเนินงานด้าน "การผังเมือง" ถือเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้กำหนดนโยบายและชี้นำการพัฒนาประเทศทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการพิเศษด้านผังเมืองเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาผังเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถดำเนินการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดครบทุกจังหวัดได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกพื้นที่ด้วยมาตรการทางผังเมืองทั่วประเทศที่สมดุลทั้งด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์  ซึ่งทั้ง 2 โครงการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน