กรธ.พิจารณาทบทวนหมวดสิทธิเสรีภาพ ม.25

กรธ.พิจารณาทบทวนหมวดสิทธิเสรีภาพ ม.25
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาทบทวน หมวดสิทธิเสรีภาพ ม.25 เรื่องเสรีภาพของบุคคล พร้อมหารือข้อเสนอแนะองค์กรอิสระ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เปิดเผยผลความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาทบทวนในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตราที่ 25 ประเด็นเสรีภาพของบุคคลโดยได้มีการเพิ่มความในเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่มีการคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะแล้วนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิ์หรือเสรีภาพที่จะทำได้และได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้น จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงมีการพิจารณาร่างมาตรา 28 บทบัญญัติที่กำหนดหลักการในเรื่องหลักความเสมอภาค โดยกำหนดให้บุคคลต้องมีความเสมอภาคกัน และมีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

นอกจากนั้น ก่อนเริ่มการประชุม กรธ. ได้พิจารณาการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่เสนอแนะให้มีการร่างกฎหมายจริยธรรมมาตรฐานกลาง เพื่อนำไปสู่บทบัญญัติจริยธรรมของวิชาชีพ และเสนอให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ควรสามารถบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการบัญญัติอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมถึงองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้น ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการวินิจฉัยข้อร้องเรียนของประชาชน