ป.ป.ช.มอบรางวัลอปท.ดีเด่น

ป.ป.ช.มอบรางวัลอปท.ดีเด่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธาน ป.ป.ช. มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อขยายผลและขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตต่อไป รวมทั้งเปิดตัวแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 อีกด้วย