ให้ออก 2 ผู้พิพากษาชาย-หญิงผิดวินัยร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา เผยเคยอยู่ศาลปัตตานีทั้งคู่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ 2 ผู้พิพากษาชาย-หญิงพ้นจากตำแหน่ง-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เผยทั้คู่เคยอยู่ประจำศาลจังหวัดปัตตานี เกิดปัยหาร้องเรียนจนถูกสอบสวนทางวินัย ก.ต.ให้ออกจากราชการ ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาวันที 28 มกราคม 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 32(7)แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2551 เพราะ เหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายเนติวิทย์ ศิริลักษณ์(เดิมชื่อธนาลักษณ์ ศิริลักษณ์) พ้นจากตำแหน่ง ผู้่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นมหาวชิรมงกุฏ

2. นางฐิติรัตน์ บุตรดี พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง และเรียกคืนครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายเนติวิทย์ เคยเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี ขณะที่นางฐิติรัตน์ เคยเป็นผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดเดียวกันในปี 2548 โดยทั้งคู่ได้รับการโยกย้ายไปหลังจากที่ผู้พิพากษาถูกผู้ก่อความไม่สงบยิงเสียชีวิต แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาการร้องเรียนบุคคลทั้งสองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องส่วนตัว จนกระทั่งมีการสอบสวนแะคณะกรรมการตุลาการ(ก.ต.)ลงโทษให้ออกจากราชการดังกล่าว

สำหรับพ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 32(7) บัญญัติว่า ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้ามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ประธานศาลฎีกามีคำสั่งไล่ นายไพศาล ชาติตะวัน ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด