เปิดตัว 100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

สนช.เปิดตัว 100 เมธีส่งเสริม นวัตกรรม เน้นขยายเครือข่าย และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจนวัตกรรมร่วมกัน

ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า 5 ปีที่ผ่านมา สนช. สร้างระบบสนับสนุนนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีสร้าง โครงการนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน และใช้กลไกสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงิน ร่วมรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมต่อ ยอดงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเชิดชูเกียรติ 100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมสังสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม เป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุก โดยเมธีส่งเสริม นวัตกรรมจะมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษากับภาคเอกชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่กิจชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศและกลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนวัตกรรมคือ การสร้างไตรภาคีหรือความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือภาครัฐ เอกชนและความรู้หรือเทคโนโลยีจากนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

สำหรับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจชีวภาพ อาทิ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เคมีธัญชาติและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชี่ยวชาญด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ อาทิ นายสมชาย นิติกนา ผู้จัดการบริษัท เอส พี เอ็มอาหารสัตว์ เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร และ รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ส่วนกลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ นายแพทย์คมกฤช สุวรรณกูฏ จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบาล และ ผศ.อภิเนตร อูนากูล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทอุปกรณ์สมองกลฝังตัว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด