คุรุสภาชี้แจงคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คุรุสภาชี้แจงคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้พิจารณาถึงกรณีที่สมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อขอให้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ทันที ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ และกำลังศึกษาให้มีวุฒิบริหารการศึกษา แต่ต้องบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็สามารถให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทำหนังสือมายังคุรุสภาเพื่อออกหนังสืออนุญาตไปก่อนเป็นรายๆ ไป จนกว่าจะจบวุฒิบริหารการศึกษา ก็จะได้ใบอนุญาตฯ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา แต่ไม่มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ ส่วนจะมีได้เมื่อใด ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด