กาฬสินธุ์ อบรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนร่วมพลิกฟื้นเพิ่มพลังอาสาพัฒนาบ้านเกิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนร่วมพลิกฟื้นเพิ่มพลังอาสาพัฒนาบ้านเกิด ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีเปิดอบรมโครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี โดยมี นายบุญจันทร์ สอนบุญตา ปลัดอาวุโสอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 340 คน ภายหลังพิธีเปิดการอบรม นายสุทัศน์ สิทธิจินดา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี 2512 จวบจนปัจจุบัน มีอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนับล้านคน แต่เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ส่งผลให้อาสาพัฒนาชุมชนมิได้แสดงพลังและศักาพได้เต็มที่ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมากเท่าที่ควร ทำให้อาสาพัฒนาชุมชนของเราไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปมากนัก ทั้ง ๆ ที่อาสาพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานมาแล้วถึง 40 ปี ในปี 2552 อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ได้ให้นโยบายว่าจะเน้นการฟื้นฟูบทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ มียุทธศาสตร์ มีแผนแม่บท มีการวางระบบการทำงานของสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทยและสมาคม / ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในทุกจังหวัดควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านมาร่วมกัน "พลิกฟื้น เพิ่มพลังอาสา โดยเฉพาะอาสาพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติานอยู่ในหมู่บ้าน จะต้องมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ ในอันที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ร่วมกันดูแลชุมชนของตน และการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดให้เยาวชน โดยน้อมนำแนวควิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภารกิจทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถ อดทน มุ่งมั่น และคุณธรรมขั้นสูง นั้นคือ "ความเสียสละ และกรมการพัฒนาชุมชนก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของทุกท่านที่จะร่วมมือกันทำงาน ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด