ก.พ.เดินสายชี้แจงข้าราชการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุลคลตามกฎหมายใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.พ.เร่งทำความเข้าใจกับข้าราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หลังประกาศใช้บัญชีตำแหน่งใหม่ โดยเดินสายชี้แจงกับข้าราชการในจังหวัดภาคใต้ตอนบน เกือบ 500 คน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันนี้(27 ม.ค.51) นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว ก.พ.จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จและจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง และประกาศให้ทราบแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ และเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจังหวัด ตลอดจนเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำนักงาน ก.พ.จึงได้จัดสัมมนาขึ้น ให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาค รวม 9 ครั้ง ครอบคลุม 75 จังหวัด โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่จังหวัด ต้องดำเนินการให้สอดรับตามกฎหมายใหม่ ให้สัมฤทธิ์ผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรวม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด