ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 08.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2552 ในการนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต แก่ผู้บริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ภาค 9 และภาค 10 ประจำปี 2549 - 2550 ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงติดตามผลงานการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ การปลูกป่า เช่น การปลูกหวาย มะรุมอินเดียเชิงพาณิชย์ พืชผักเมืองหนาว สตรอเบอรี่ พลับ มะคาเดเมีย ทับทิม มะเดื่อฝรั่ง ตามแนวขั้นบันได การทำนาขั้นบันได การปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอ เป็นต้น เวลา 16.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าดอยคำ และอาคารสุขศาลา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งยังเป็นห้องปฐมพยาบาลของพนักงานโรงงานหลวง และราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และมาตรการเตือนภัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มบริเวณพื้นลาดเชิงเขา การวางกระสอบมีปีกบริเวณทางลาดดิน ปรับแต่งลำห้วยและเสริมความแข็งแรงของตลิ่งเพื่อแก้ปัญหาดินถล่ม การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศตามพระราชดำริ ไว้ใช้ในโครงการหลวง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนฯ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพยุวเกษตรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพาะชำกล้วยไม้ ไม้ประดับ เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร และปลา เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยหมัก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนและครอบครัวสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด