ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 68 อัตรา

ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 68 อัตรา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. บุคลากร 4 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

2. บุคลากร 4 งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. บุคลากร 4 งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

4. บุคลากร 4 งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

5. บุคลากร 4 งานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กองสวัสดิการบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารพัฒนาสังคม และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

6. พนักงานวางแผน 4 งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท การท่องเที่ยว การตลาด บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การวางแผน สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

7. พนักงานวางแผน 4 งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศษสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

8.พนักงานวางแผน 4 งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

9. พนักงานวางแผน 4 งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

10. พนักงานส่งเสริมการลงทุน 4 งานส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยว กองธุรกิจฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

11. พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคเหนือ กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

12. พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

13. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

14. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

15. พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานสารบรรณ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) อักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

16. นิติกร 3 งานปรึกษาด้านกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

17. นิติกร 3 งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

18. พนักงานบริหารทั่วไป 3 (ด้านความปลอดภัย) งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

19. เลขานุการ 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

20. บุคลากร 3 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

21. เลขานุการ 3 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

22. นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

23. นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

24. นักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

25. พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

26. พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

27. พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

28. พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายนอก กองการเงิน ฝ่ายการเงินจำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

29. พนักงานการเงิน 3 งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

30. พนักงานการเงิน 3 งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

31. เลขานุการ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

32. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารนเทศ จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 ห่วยกิต มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีประสบการด้านการดูแล หรือติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการแก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากมีความรู้ หรือประสบการณืในการพัฒนาและออกแบบระบบ รวมถึงประสบการณ์ในการดูและระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

33. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสินค้าที่ระลึก กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

34. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสถานบริการ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และผังเมือง มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

35. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานกิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

36. พนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชานวัตกรรม) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

37. เลขานุการ 3 ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

38. พนักงานการตลาด 3 งานประสานงานสำนักงานภาคใต้ กองตลาดภาคใต้ ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

39. พนักงานการตลาด 3 ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศจำนวน 7 อัตรา
1. ททท.สำนักงานเชียงราย ภูมิภาคภาคเหนือ
2. ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภูมิภาคภาคเหนือ
3. ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ภูมิภาคภาคกลาง
4. ททท.สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
5. ททท.สำนักงานพัทยา ภูมิภาคภาคตะวันออก
6. ททท.สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
7. ททท.สำนักงานนครนายก ภูมิภาคภาคตะวันออก
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

40. พนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเอเชียตะวันออก กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการตลาด การท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด รัฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน หรือญ๊่ปุ่น หรือเกาหลี ระดับดี

41. พนักงานการตลาด 3 งานประสานงานการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

42. พนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันอออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

43. พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ าจำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ัอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

44. พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ าจำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ัอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

45. พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทุกสาขา (ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ด้านผลิตสื่อภาพยนต์ และวีดิทัศน์) สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง VDO และ DSLR ได้ สามารถเขียนบทบรรยายสารคดี Spot โฆษณา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อได้ทั้ง PC, MAC สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตสื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์ และด้านวีดิทัศน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

46. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

47. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

48. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

49. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

50. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน 4 อัตรา
1. ททท สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ภูมิภาคภาคกลาง
2. ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้
3. ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
4. ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ http://thai.tourismthailand.org หรืองานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 022505500 ต่อ 2720-2724
ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด