บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา ทั่วประเทศ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร Online ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2557 

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของ บมจ. ทีโอที โดยเลือกข้อมูลการรับสมัครงานและ บันทึกข้อมูล ในใบสมัครที่บมจ. ทีโอที กำหนดได้รับทราบว่า บมจ. ทีโอที ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ในชื่อ "บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT Outsourcing Services : TOTOS)" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้จะเป็นข้อมูลที่ บมจ. ทีโอที ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุ และว่าจ้างใน TOTOS ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับTOTOS สามารถสมัครได้ที่ www.tot-os.co.th อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธเข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับ TOTOS ไม่มีผลกับการพิจารณาคัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ บมจ. ทีโอที 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับ บมจ. ทีโอที และ TOTOS ในตำแหน่งทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าสมัครเข้า สอบคัดเลือก 200.- บาท เท่านั้น) หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งได้ที่หมายเลข 0-2574-9493 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบฐานข้อมูล

งานพัฒนาระบบงาน

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานระบบโครงข่ายปลายทาง

งานควบคุมการติดตั้งตรวจแก้อุปกรณ์ปลายทาง

งานระบบเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก

งานระบบสื่อสัญญาณโครงข่ายหลัก

งานทราฟฟิค

งานกำกับดูแลโครงข่ายและบริการ

งานกำลังและระบบปรับอากาศ

งานขายและการบริการด้านเทคนิค

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานขาย

งานการตลาด

งานขายและบริการ

งานจัดเก็บเงินและใบแจ้งหนี้

งานสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า

งานธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์

งานการเงินและการบัญชี

งานการบัญชี

งานงบประมาณ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานกฏหมาย

งานสัญญาและปรึกษาแนะนำ


รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อม Download ใบสมัคร