พล.อ.ประยุทธ์ แถลง มีความจำเป็นต้องเข้าปกครองประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ แถลง มีความจำเป็นต้องเข้าปกครองประเทศ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ แถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ว่ามีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งเวลา 16:30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีใจความว่า การควบคุมอำนาจรัฐ ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บ เสียหายต่อทรัพย์สิน และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจกระทบความมั่นคงของเหตุความปลอดภัยและทรัพย์สิน เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่าน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฎิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้เกิดความชอบธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ประกอบด้วย 4 เหล่าทัพ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอยูในความสงบตามปกติ ขอให้ข้าราชการทุกคนปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนตามที่เคยปฎิบัติ สำหรับข้าราชการต่างๆ ที่มีอาวุธ ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับสถานทูตกงศุล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ชาวต่างประเทศ ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะให้ความคุ้มครอง ขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศยังเป็นไปอย่างปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะธำรงรักษาไว้ซึ้่งพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทย

 


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น
เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ

สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว

สำหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง และขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยึดมั่นในความจงรักภักดี และจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557