การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน 28 ตำแหน่ง 56 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พ.ค.57

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

1.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
เงินเดือน 9,580 บาท
2.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
เงินเดือน 9,580 บาท
3.พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาสถิติ
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี

4.พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 5 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาบัญชี
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายการพาณิชย์

5.พนักงานตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

6.พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

7.พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท
8.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท
9.พนักงานตลาดและทรัพย์สิน 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท

สังกัดสำนักงานอาณาบาล

10.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์ หรือทางอาหาร หรือโภชนาการ คหกรรมศาสตร์
เงินเดือน 7,010 บาท

สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ

11.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล

12.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานวิเคราะห์และโปแกรม จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
13.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
14.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานบริการเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
15.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานฝีกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
16.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานวางแผนโครงการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
17.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานควบคุมโครงการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท
18.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานเตรียมข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล

19.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด แผนบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
20.บุคลากร 6 สังกัด กองพัฒนาบุคคล จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
21.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองพัฒนาบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
22.บุคลากร 6 สังกัด กองการบุคคล จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
23.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
24.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการทั่วไป
เงินเดือน 9,580 บาท
25.พนักงานการบัญชี 6 สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
เงินเดือน 9,580 บาท
26.บุคลากร 6 สังกัด กองวินัยและสอบสวน จำนวน 6 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี นิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
27.บุคลากร 6 สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท
28.บุคลากร 6 สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://railway.thaijobjob.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 มิถุนายน 2557ทาง http://railway.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์สมัครงาน