สาธารณสุขดีเด่นปี52

นายแพทย์วีรพล นิธิพงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จัดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการปี 2552 จำนวน 10 สาขา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่น ผลการคัดเลือก มีดังนี้สาขาการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้แก่นายทองใบ เลี้ยงวิเชียร ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาสุขภาพจิตในชุมชนได้แก่นางสมใจ จันทรสุรคน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สาขายาเสพติดในชุมชนได้แก่ นางจุฑาเกษม ปักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาการบริการใน ศสมช.ได้แก่นางวรภร ชยาภรณ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคได้แก่ นางสภาวดี บุญยิ่ง ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ นางสมหมาย เกษมพงศ์ ต.บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้แก่ นางธนกร การกลาง ตำบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อได้แก่ นางสุนันท์ คล้ำจีน ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนได้แก่ นางยุพินชัยทัศน์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สาขาอนามัยแม่และเด็กได้แก่ นางอัมพร วัฒนสินพงษ์ ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง และส่งประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด