การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงาน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงานจำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย.57

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.วิศวกร 4 (โยธา) 19 อัตรา
2.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) 6 อัตรา
3.วิศวกร 4 (เครื่องกล) 7 อัตรา
4.วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) 1 อัตรา
5.วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) 2 อัตรา
6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) 1 อัตรา
7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย) อัตราสำรอง
8.สถาปนิก 4 4 อัตรา
9.นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) 2 อัตรา
10.นักวิทยาศาสตร์ 4 1 อัตรา
11.เศรษฐกร 4 (ปริญญาโท) 2 อัตรา
12.เศรษฐกร 4 2 อัตรา
13.นักวิเคราะห์ระบบงาน 3 อัตรา
14.นักบัญชี 4 33 อัตรา
15.บุคลากร 4 (ป.โท) 9 อัตรา
16.บุคลากร 4 (ป.ตรี) 5 อัตรา
17.บุคลากร 4 (นิติศาสตร์) 1 อัตรา
18.วิทยากรฝึกอบรม 4 2 อัตรา
19.นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) 4 อัตรา
20.นักบริหารงานทั่วไป 4 (อักษรศาสตร์) 1 อัตรา
21.นักประชาสัมพันธ์ 4 10 อัตรา
22.ช่างโยธา 3 122 อัตรา
23.ช่างไฟฟ้า 3 54 อัตรา
24.ช่างเครื่องกล 54 อัตรา
25.พนักงานการเงินและบัญชี 3 17 อัตรา
26.พนักงานพัสดุ 3 9 อัตรา
วุฒิ ปวส - ป.โท (สาขาในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง)
เงินเดือน: 12,240-15,890 บาท
อัตราว่าง: 371 ทั่วประเทศ

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันรับสมัคร) ยกเว้นพนกังานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
2.กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
3.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
5.ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
6.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

สมัครงานราชการได้ทาง internet ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย.57 ทาง http://pwa.thaijobjob.com/
สอบข้อเขียนวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยารังสิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์สมัครงาน