กอ.รมน.สุรินทร์ เสริมศักยภาพเครือข่ายข่าว

กอ.รมน.สุรินทร์ เสริมศักยภาพเครือข่ายข่าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เสริมศักยภาพเครือข่ายข่าวมวลชนเพื่อความมั่นคงทุกรูปแบบ

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 กม.9 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จว.สร.) จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวมวลชนเพื่อความมั่นคง โดยมีเครือข่ายข่าวมวลชนจากตำบลต่างๆ ของ อ.บัวเชด เข้าร่วมสัมมนา รวม
ทั้งสิ้น 100 คน

โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานเปิดการสัมมนา พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และบูรณาการเครือข่ายข่าวมวลชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ สายด่วน กอ.รมน. 1374 โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการลักลอบตัดไม้ ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว และปัญหาความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง โดยเครือข่ายข่าว จะได้เป็นหูเป็นตาให้หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลของตนเอง ในการแจ้งข่าวสารให้กับทางราชการต่อไป