มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือวัดและโรงเรียน

มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือวัดและโรงเรียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถานและสถานศึกษา ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2556

ที่ห้องประชุมไกรภักดี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสอาด 
รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นตัวแทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถาน และสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ปี 2556 จำนวน 10 แห่งๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,908,900 บาท ประกอบด้วย วัด จำนวน 5 แห่ง คือ วัดบ้านเพียนามวัดโนนสำนัก อ.เมืองศรีสะเกษ วัดศรีบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ วัดโพนเมือง อ.ราษีไศล และวัดหัวสะพาน อ.กันทรารมย์ สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง คือ ร.ร.บ้านอะลางหัวขัว อ.พยุห์ ร.ร.บ้านโป่งสามัคคี ร.ร.ทุ่งสิมวิทยาคม อ.อุทุมพรพิสัย ร.ร.บ้านพราน (ประชานุเคราะห์) และ ร.ร.บ้านทุ่งเลน อ.ขุนหาญ  

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายให้การสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะ 
ซ่อมแซม ศาสนสถานทุกศาสนา และสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2556 แห่งละ 
200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด พิจารณาคัดเลือกส่งให้มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือดังกล่าว