โพลชี้ปชช.เห็นด้วยนายกคนกลางแก้วิกฤติปท.

โพลชี้ปชช.เห็นด้วยนายกคนกลางแก้วิกฤติปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนายกฯคนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในภาวะวิกฤติหนุน 'อานันท์ ปันยารชุน'

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน    เรื่อง “นายกฯคนกลาง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,650   หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการจัดให้มีนายกฯคนกลางเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง และบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกฯคนกลาง หากจำเป็นต้องมี โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 2.5

จากผลการสำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีนายกฯคนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในภาวะวิกฤติในขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.30 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะรัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารงาน ปัญหาความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมืองของฝ่ายต่าง ๆ จะได้ยุติลง  ต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศ ปราศจากนักการเมืองที่ต้องการแต่ผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง และอยากเห็นบ้านเมืองสงบและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 31.09 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งตามระบอบของประชาธิปไตย และเป็นไปตามหลักกฎหมาย/รัฐธรรมนูญ ไม่มีใครทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี หากไม่ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่พอใจและออกมาประท้วงกันวุ่นวายอีกเหมือนเดิม และร้อยละ 8.61 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายสุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกฯคนกลางมากที่สุด ในกรณีที่จำเป็นต้องมีนายกฯคนกลาง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.82 ระบุว่าเป็นนายอานันท์ ปันยารชุน รองลงมา ร้อยละ 23.27 ระบุว่าไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ เพราะยัง   ไม่ทราบถึงประวัติและผลงาน ร้อยละ  18.55  ระบุว่าไม่มีใครที่เหมาะสม ที่จะมาเป็นนายกฯคนกลาง ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ร้อยละ 4.67 ระบุว่าเป็นใครก็ได้ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ร้อยละ 3.94 ระบุว่าเป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  ร้อยละ  3.39  ระบุว่าเป็น นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร้อยละ  2.36  ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ร้อยละ 1.64  ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ร้อยละ  1.27  ระบุว่าเป็น ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย  ร้อยละ  1.21  ระบุว่าเป็น ดร.วิษณุ เครืองาม ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ร้อยละ 0.79  ระบุว่าเป็น ดร.สุรเกียรติ์   เสถียรไทย  ร้อยละ  0.24  ระบุว่าไม่จำเป็นต้องมีนายกฯคนกลาง นายกฯควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และร้อยละ 3.45 ระบุอื่นๆ เช่น เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล    พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา   นายบรรหาร ศิลปอาชา                     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน   นายไพศาล พืชมงคล   ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์   ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นต้น