สธ.เร่งบรรจุ ขรก.ทางการแพทย์ในปีนี้

สธ.เร่งบรรจุ ขรก.ทางการแพทย์ในปีนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ เผย คืบหน้าการบรรจุ ขรก. งบประมาณ 2557 จัดสรรแล้วกว่า 1.3 พันตำแหน่ง

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ 2557 ว่า อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสายงานวิชาชีพ 10 สายงาน เข้าเป็นข้าราชการประจำสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 1,361 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 806 ตำแหน่ง โดยให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดำเนินการบรรจุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งข้างต้น จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างก่อนปี 2553 หากไม่มีก็สามารถพิจารณาบรรจุผู้ที่ได้รับการจ้างตั้งแต่ปี 2554 ได้ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วจะต้องไม่โยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพ โดยการคัดเลือกดังกล่าว จะยึดหลักคุณธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

สำหรับ 10 สายงานวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข