มูลนิธิมิราเคิลฯมอบเครื่องกันหนาวอ.แจ้ห่ม

มูลนิธิมิราเคิลฯมอบเครื่องกันหนาวอ.แจ้ห่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นำผ้าห่มเครื่องกันหนาว 500 ชุด มอบให้ประชาชน อ.แจ้ห่ม

ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นำผ้าห่มเครื่องกันหนาวและมอบสิ่งของพระราชทานพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่ อ.แจ้ห่ม โดยสิ่งของทั้งหมดมีจำนวน 500 ชุด โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล อ.แจ้ห่ม คือ ต.แจ้ห่ม และ ต.วิเชตนคร

ชึ่งมีประชาชนที่ประสบภัยหนาวทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเข้ารับพระราชทาน
จำนวน 500 ชุด ชึ่งประกอบไปด้วยผ้าห่มเสื้อกันหนาว เนื่องจากสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นใน จ.ลำปาง ที่
มีสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูง ทั้งนี้ จ.ลำปาง ได้มอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้ที่เดือดร้อนไปแล้ว จำนวน
30,410 ชิ้น