ปภ.เผยนายกฯสั่งช่วยปชช.ประสบภัยหนาว

ปภ.เผยนายกฯสั่งช่วยปชช.ประสบภัยหนาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดี ปภ. เผย นายกฯ สั่งการช่วยเหลือ ปชช. ประสบภัยหนาว เร่งแจกผ้าห่มเสื้อกันหนาว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวมักมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากภัยในช่วงฤดูหนาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จึงได้สั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและวางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

ดังนี้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สำรวจจัดทำบัญชีพื้นที่และผู้ประสบภัยหนาว โดยแยกรายครัวเรือนไว้ล่วงหน้า คำนึงถึงสภาพความเดือดร้อนและการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวของประชาชนเป็นสำคัญ เน้นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อาทิ คนชรา คนพิการ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ ผู้ที่มีรายได้น้อย สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดหาและประสานการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จัดเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ