วุฒิสภาปัดฝุ่นกม.อาญานักการเมือง

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2551 แต่ปรากฏว่าการลงคะแนนดังกล่าว มีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 302 บัญญัติ ทำให้คณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาล ที่มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ได้นัดหารือวันที่ 19 ม.ค.นี้ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป ที่จะมีขึ้นวันที่ 21 ม.ค.นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากวุฒิสภาว่า คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา เป็นประธาน ได้เสนอผลการศึกษาต่อประธานวุฒิสภา ระบุว่าการลงคะแนนดังกล่าวที่มีเสียงเห็นชอบ 85 ไม่เห็นชอบ 146 งดออกเสียง 40 เสียง ไม่เป็นไปตามหลักการตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 302 วรรค 5 บัญญัติ ถือว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมจากสภาผู้แทนราษฎร และมีผลให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่ประธานศาลฎีกาเสนอมา ยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่ ไม่ได้มีอันตกไป

ในรายงานของคณะที่ปรึกษาฯ ยังแสดงความเห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 302 เป็นบทบัญญัติพิเศษเพื่อใช้บังคับเฉพาะในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ รวมถึงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงแต่กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2550 ภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไว้ รวมถึงกำหนดจำนวนคะแนนเสียงการลงมติไว้เป็นเงื่อนไขด้วย ดังนั้น เมื่อการลงมติร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 302 วรรคห้า ย่อมไม่อาจถือได้ว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กรณีนี้จึงถือว่าสภาได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยถือว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ให้ความเห็นชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรจึงต้องส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 302 วรรคสี่ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด