ครม.ตั้งอดีตเสื้อแดงขั้วเนวินที่ปรึกษารมช.คมนาคม

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ว่า ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกระทรวงมหาดไทย ครม. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทนยย นอกจากนี้ ยังอนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการกรเมืองจำนวน 4 รายประกอบด้วย นายชำนิ บูชาสุข เป็นที่ปรึกษารมว.มหาดไทย นางคมคาย อุดรพิมพ์ เป็นที่ปรึกษารมช. มหาดไทย (บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ) นส.สุภาณี โพธิ์สุ เป็นลขานุการรมว.มหาดไทย และนายสุริยะ ร่วมพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย

กระทรวงคมนาคม ตั้งนายอุทัย แสนแก้ว เป็นที่ปรึกษารมช.คมนาคม (นายประจักษ์แก้วกล้าหาญ) กระทรวงอุตสหกรรม ครม. อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.อุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ร.ต.หญิงระนองรักษ์ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนี้ยังอนุมัติแต่งตั้งนายสุรศักดิ์ นาคดี เป็นที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติแต่งตั้งนายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมชลประทาน และนายเฉลิมพร พิรุณสาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักเลขาธิการนายกฯ แต่งตั้งนายภูเบศ จันทนิมิ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสทิตย์ ว.ศ์หนองเตย ) กระทรวงการคลัง นายตรัยรักษ์ เต็นไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งนายสมชาย ใบม่วง เป็นผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนางมัทนา พฤกษะวัน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดำรงผู้ตรวจราชการกระทรวง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด