มรภ.กพ.ปิ๊งไอเดียเปิดรั้วมหาวิทยาลัยปี52 แนะแนวเลือกสาขาวิชาให้น.ร.มัธยม

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่มรภ.กพ.ตระหนักว่าในปัจจุบันยังมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนมาก ยังมีความสับสนและไม่แน่ใจว่าจะเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชาใด รวมทั้งอาจจะยังไม่ทราบว่าหลักสูตรของแต่ละคณะมีลักษณะการเรียนการสอนอย่างไร นักเรียนบางคนยังไม่ทราบว่าตนเองมีลักษณะที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะเรียนในคณะนั้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ตลอดจนมีความก้าวหน้าหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้อาจมีผลทำให้นักเรียนเลือกคณะและสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะและความสามารถของตน

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงจัดงานเปิดรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น โดยมีผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ

อธิการบดีมรภ.กพ.กล่าวอีกว่า โดยภายในงานจัดให้บริการความรู้ในแต่ละสาขาวิชา การตอบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ แนวทางการประกอบอาชีพ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ความรู้ การเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด