อย.แจงน้ำออลไลฟ์ปนเปื้อนแบคทีเรียดื่มเสี่ยงท้องเสีย

นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าเมื่อดื่ม น้ำดื่ม ตราออลไลฟ์ แล้วเกิดอาการท้องเสีย ดังนั้นจึงได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม ตราออลไลฟ์ ฉลากระบุ เลขสารบบอาหารที่ 10-1-31145-1-0001 ผลิตโดย บริษัทชมาริน จำกัด เลขที่ 3/149 หมู่ 2 ถ. พหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บรรจุขวดพลาสติกใสปิดสนิท ขนาดปริมาตรสุทธิ 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ฉลากไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ผลปรากฏว่า พบการปนเปื้อเชื้อแบคทีเรียชนิด อี. โคไล และพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม มากกว่า 23 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล และพบแบคทีเรีย ชนิดโคลิฟอร์ม ได้น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและจากการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ผลิตพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์จีเอ็มพี เรื่องการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

รองเลขาธิการอย. กล่าวว่า ในกรณีของน้ำดื่มตราออลไลฟ์ อย. ได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการงดการผลิตแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย ทหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด