ความรู้คู่การดำเนินชีวิต

แม้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและทั่วประเทศชะงักงัน หากพ่อแม่ผู้ปกครองยังต้องส่งเสียบุตร หลาน ให้ได้รับการศึกษา ซึ่งการเรียนใกล้บ้านในท้องถิ่น คงเป็นทางออกที่เหมาะสมกับการระมัดระวังค่าใช้จ่ายในยุคนี้ รวมทั้งผู้ที่ห่วงใยบุตรหลานไม่อยากให้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง ผู้อยู่ใน จ.อุบลราชธานี มีทางเลือกเพิ่มขึ้น เมื่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเปลี่ยนสถานะและชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย (The Asian University of Management and Technology) โดย ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดี วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2552 ภายใต้สถานะและชื่อมหาวิทยาลัย การจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย จะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์การศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาเลือกศึกษาในหลักสูตรหลากหลาย อันประกอบด้วยหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้การจัด การที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ กล่าวถึงความโดดเด่นของแนวการศึกษาว่า อยู่ที่การใช้ นวัตกรรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนแนวใหม่ Teaching Activity คือ การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไปหาความรู้นอกห้องเรียน เช่น การออกไปแข่งขันทักษะในด้าน ต่าง ๆ หรือการส่งนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้งานเฉพาะทางกับองค์กรที่มีชื่อเสียgy คือ การให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 18 Mb ห้องสมุด E-Library ระบบ Wi-Fi Wireless Zone และห้อง I-Studio ที่มีเครื่องไอแม็กซ์ของแอปเปิ้ลที่ใช้กับงาน กราฟิกโดยเฉพาะ คณาจารย์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้ที่จะศึกษาใน สถาบันการอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเป็น ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยให้วิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินตามคุณสมบัติที่กำหนด ไว้ รวมถึงทำเลที่ตั้งของสถาบัน ที่อยู่กลางใจเมืองซึ่งสะดวกในการเดินทาง ผศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ กล่าวด้วยว่านอกจากด้านความรู้วิชาการแล้ว ยังให้ความสำคัญในการอบรมดูแลนักศึกษา ในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในปัจจุบัน ขณะเดียวกันให้ความใส่ใจและยอมรับในธรรมชาติของนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่น เช่น กำหนดเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย แต่ไม่ละเลยรูปแบบที่ออกแนวน่ารักสวยงามตามความต้องการของนักศึกษาหญวทางกล่อมเกลาให้เยาวชนอยู่ในกรอบความประพฤติที่เหมาะสม โดยไม่ยึดความต้องการของผู้ใหญ่เป็นที่ตั้งแต่ฝ่ายเดียว. ในโอกาสวิทยาลัยครบรอบ 10 ปี สถาบันจัดงานเปิดบ้าน โอเพ่น เฮ้าส์ ยูเอ็มที 2009 (Open House UMT 2009) ในวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัย โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาต่อเข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการแสดงศักยภาพของหลักสูตร โดยเชิญคณาจารย์และนักเรียนในอุบล ราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมงาน จัดเตรียมบูธวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ การจัดแสดงและสาธิตการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การสาธิตการจัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น การวาดแบบงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมทันสมัย การถ่ายทำด้วยเทคนิค บลูสกีน สาธิตการตัดสินคดีความที่น่าสนใจ เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด