มรส.ผุดศูนย์พัฒนา ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี (มรส.) เผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจัดตั้ง ศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่การจัดตั้งศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ จะทำให้การขับเคลื่อนพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยได้สำรวจความต้องการของกลุ่มท้องถิ่นต่างๆ เป็นการเบื้องต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญรศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถา บันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ ผอ.ศูนย์ท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดตั้งและการบริหารจัดการสถาบันยุทธ ศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางต่อไป