''จุรินทร์''ย้ำปฏิรูปศึกษารอบ 2 มุ่งคุณภาพและโอกาสเท่ากัน

จากการเสวนาโต๊ะกลม ปฏิรูปการศึกษา รอบ 2: ปฏิรูปอะไร อย่างไร ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผลจากการปฏิรูปการศึกษารอบแรก 9 ปีที่ผ่านมาพบว่า ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ การพัฒนาการเรียนการสอนของครูไม่ทันกับหลักสูตรที่เปลี่ยนไป สื่อเทคโนโลยีไม่พร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างไรก็ตามตนไม่คิดว่าล้มเหลว แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องสานต่อ แต่เรื่องไหนที่เดินมาผิดทิศก็ต้องกำหนดทิศทางใหม่ให้ถูกต้อง

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปรอบ 2 ได้กำหนดกรอบเบื้องต้นไว้ 8 ประการ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 4.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 5.การผลิตและพัฒนากำลังคน 6.การปฏิรูปเงินเพื่อการศึกษา 7.การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะวิเคราะห์หาข้อสรุปภายในเดือนเมษายนนี้

รัฐบาลจะให้ความสำคัญทุกเรื่อง แต่มี 2 เรื่องหลักที่จะให้ ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูป คือเรื่องคุณภาพและโอกาสที่ต้องทำควบคู่กันไป เพราะลำพังทำเรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพ แต่ไม่อาจขยายคนทุกกลุ่มให้ได้เข้าถึงโอกาสก็คงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบ เนื่องจากช่วงชีวิตของคนเราอยู่นอกระบบโรงเรียนมากกว่าในระบบโรงเรียน แต่การศึกษานอกระบบ ไม่ใช่การเก็บผู้ใหญ่ที่ตกหล่นมาเข้าระบบการศึกษา แต่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ครบวงจรชีวิตคนเรา นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด