แบ่งงานรองนายกฯสุเทพผงาดรองฯ1คุมความมั่นคง

(30ธ.ค.) นายสาทิตย์ วงษ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมครม.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรับมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน โดยครม.ได้เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับคือนายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ โดยหากเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณที่อยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรับมนตรีก่อน

นายสาทิตย์ กล่าวว่า สำหรับการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแล โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักเลขาธิการครม. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

// //

นอกจากนี้ยังมีอำนาจกำกับดูแลและลงนามในเอกสารทีเกี่ยวข้อง กับการขอพระราชทานอภัยโทษ การขอแปลงสัญญาติเป็นไทย การดำเนินคดีทางปกครอง การสั่งการว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังอำนาจเกี่ยวกับการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชโองการในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์ การแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด

สำหรับนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ กำกับบริหารกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณ ส่วนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รับผิดชอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสาทิตย์ กล่าวว่า ส่วนของตนในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรับมนตรี รับผิดชอบ สำนักปลัดสำนักนายกรับมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

ส่วนนายวีระชัย วีระเมธีกุล รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีอำนาจในการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บานและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด