สภาเร่งมือถก 6 ร่างกม.ประกอบรัฐธรรมนูญ

รายงานข่าวจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 มกราคม แจ้งถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 302 กำหนดให้ผู้รักษาตาม พ.ร.บ.ประกอบฯดังกล่าวดำเนินการปรับปรุง หรือร่างขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญภายใน 1 ปี และ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันและ 90 วันตามลำดับนั้น ปรากฏว่า มีค้างพิจารณาถึง 6 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า จะประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 19 มกราคมนี้เพื่อหารือ 1.กรณีร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีทางออก 2 ทาง คือ ขอให้ผู้เสนอคือศาลถอนเรื่องออกไปแล้วเสนอเข้ามาใหม่ หรือ หยิบยกขึ้นมาหรือในที่ประชุม โดยของดเว้นข้อบังคับการประชุม และ 2.กรณีร่าง พ.ร.บ.ประกอบฯว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบฯว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อาจต้องหารือนายกรัฐมนตรี จะถือว่าเป็นกฎมายเกี่ยวกับการเงินที่ต้องให้นายกฯเห็นชอบหรือไม่ หรือต้องสอบถามไปยังกระทรวงการคลังหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด