ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เปิดโลกเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ

ค่ายนี้ทำให้ผมทำมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ที่มากที่สุดคือ ฐานป่าชายเลนเพราะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของต้นไม้ ได้รู้จักชื่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน รู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติที่นับไม่ถ้วน

// //

ผมจะนำความรู้ที่ได้กลับไปบอกเพื่อๆว่าให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนและจะแนะนำให้เพื่อนๆช่วยกันปลูกป่าห้ามทำลายป่าครับ ด.ช.ชวนิตแก้วทองจากโรงเรียนบ้านนาผักขวงกล่าวเสียงสะท้อนจากลูกหลานบางสะพานที่บอกเล่าความประทับใจเมื่อได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ปี4ของโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1กับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด(มหาชน)หรือเอสเอสไอที่รณรงค์ให้ทุกคนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชนถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา

โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้กว่า140คนจาก43โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการเข้าค่าขามโดยเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติผ่านฐานกิจกรรมต่างๆที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยการลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่จริง

ไม่ว่าจะเป็น1.ฐานระบบนิเวศป่าไม้2.ฐานระบบนิเวศชายฝั่งทะเล3.ฐานระบบนิเวศป่าชายเลน4.ฐานโลกสวยด้วยมือเราและ5.ฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาโลกร้อนสำหรับนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์นอกจากนี้กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้การดูแลของหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และพี่เลี้ยงในแต่ละกิจกรรมอาทิคณะวิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่147คณะวิทยากรจากเอสเอสไอและคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ฯ

กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆโครงการที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังว่าความรู้ต่างๆที่ปลูกฝังให้กับเยาวชนจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น.

0ทีมข่าวเยาวชน0

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด