ปฏิรูปรอบต้องพัฒนาคนรศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาสกศ.

ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ผมจะลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา

// //

ผมมาจากกระทรวงยุติธรรมยังขาดความเข้าใจจากผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องไปเรียนรู้งานในพื้นที่การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้เห็นสภาพการเรียนการสอนและปัญหาเกิดขึ้นจริงไม่ต้องการให้เกิดผักชีโรยหน้าเพราะจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา

เป็นคำมั่นของ รศ.ธงทองจันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษาหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหาประเด็นที่จะดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษารอบสองพบว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องหลักที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้นดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการพัฒนาครูนักเรียนและวิธีการเรียนการสอนอย่างแท้จริงสกศ.จึงต้องเร่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างจริงจังโดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจุดๆทั่วประเทศตามความเหมาะสมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงการศึกษาในพื้นที่ต่างๆเพื่อระบุประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

เลขาธิการสกศ.ย้ำว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องสร้างให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นหากสามารถปลูกฝังให้ทุกคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จะทำให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อนังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อนาคตของประเทศและให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในวงกว้างและเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาทางจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในปี2552หรือปี2553ซึ่งสกศ.จะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป รศ.ธงทองกล่าว

รวมทั้งการทำวิจัยในอนาคตสกศ.จะต้องดึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆมากขึ้นเพื่อให้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไปเนื่องจากปัจจุบันสกศ.มีแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมากแต่หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานทางการศึกษาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยหรือค้นหาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันซึ่งอาจต้องนำมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษามากขึ้น

อีกไม่กี่วัน รศ.ธงทอง จะทำหน้าที่เลขาธิการสกศ.ครบ3เดือนซึ่งเขาบอกว่าพอจะรู้จักมักคุ้นกับผู้บริหารระดับสูงมากแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ระดับปฏิบัติอีกระยะหนึ่งซึ่งเขามั่นใจว่าการลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษาจากนั้นจะนำมาจัดวางระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิรูปการศึกษารอบ2และเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้รวมทั้งเลขาธิการสภาการศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้ชื่อรศ.ธงทองจันทรางศุด้วยเช่นกัน

0หทัยรัตน์ดีประเสริฐ0

กรอบ

10ปีปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

สาเหตุหลักๆคือ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยๆ ทำให้การแก้ปัญห่ถึงไหนไม่สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างจริงจัง นโยบายบางอย่างก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่นกรณีนโยบายเรียนฟรี12ปีไม่สามารถทำได้จริง หลักสูตรการศึกษาในระบบมีปัญหา นักเรียนแห่กวดวิชามากขึ้นจากที่เคยเรียนกวดวิชากันในระดับชั้นมัธยมปลายก็เริ่มขยับลงเรื่องๆมาสู่มัธยมต้นระดับประถมและปัจจุบันบางคนติวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเพราะไม่เชื่อมั่นการศึกษาในระบบส่งผลให้ แป๊ะเจี๊ยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดก็ตามเนื่องจากคุณภาพการศึกษาแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากันรวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาขาดคุณภาพ ครูกับงานการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกันและ ความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษา ระหว่างในสังคมเมืองและชนบท ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะสักกี่รอบก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตราบใดที่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยังไม่เท่าเทียมกัน

อาถรรพณ์นรกซานติก้า ที่ดินนี้มีตำนาน...เลือด!!!

จากที่ดินทำเลทองย่านเอกมัย เพียงชั่วข้ามคืนของวันแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2552 กลับกลายเป็นสุสานของเหยื่อเพลิงนรก นำมาสู่การผูกโยงถึงความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ สุสานซานติก้าผับ ด้วยความหวาดผวา และบอกเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงลางร้ายบอกเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด