รวมศรัทธาเพื่อสถานพยาบาล

จากกุศโลบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระราชรัตนรังษี รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เมืองลุมมิเด ประเทศเนปาล จึงดำเนินการก่อสร้าง สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สถานพยาบาลแห่งแรก ณ วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อให้บริการรักษาแก่ประชาชนชาวอินเดียโดยมิแบ่งแยกศาสนา เมื่อสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ซึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่แพง และสถานที่สะอาด เป็นที่พึ่งพารักษาโรคแก่ชาวอินเดียมากเป็นลำดับ พระราชรัตนรังษีจึงดำริขยายสถานที่ และบอกบุญแก่ญาติธรรมชาวไทยผู้เจริญรอยตามบาทพระศาสดายังสังเวชนียสถาน ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือตามกำลัง ในส่วนของ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดสร้าง พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก ปางประสูติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยได้เช่าบูชา นำรายได้ร่วมสร้างสถานพยาบาล โดยพระราชรัตนรังษีเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ และพิธีเบิกเนตรและพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน โดยใช้มวลสารจากเมืองเทวทหะ 3 แห่ง ซึ่งพบรอยพระพุทธบาท ได้แก่ ดินสถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ดินเมืองกบิลพัสดุ์ (วัดนิโครธาราม) เมืองพุทธมืองเทวทหะ (รามคามสถูป) เมืองพุทธมารดา ผ่านพิธีปลุกเสกมวลสาร ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี โดยสามเณร 12 รูป 12 ราศี เชื้อสายศากยะ อัญเชิญพระพุทธมนต์อัญเชิญมวลสาร ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล โดยพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จัดสร้างในขนาดต่างกัน ผู้สนใจเช่าบูชาโทร. 0-2972-3405-7 ต่อ 3016

นายปริญญากล่าวถึงที่มาในการจัดสร้างว่า ตนพาครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี บอกบุญในการร่วมสร้าง โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์อาพาธที่นั่น รวมทั้ง พระสงฆ์ และญาติโยมที่ไม่สบายขณะเดินทางไปแสวงบุญ ประกอบกับการเดินทางครั้งนั้นได้เห็นพระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดา (ปางประสูติ) เกิดความประทับใจ น่าจะนำมาเผยแพร่ให้คนไทยได้กราบไหว้บูชา อาจมีคนสงสัยว่าทำไมจึงจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รู้จักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรืออย่างน้อยคิดว่ามีการจัดสร ้างกันอยู่เพียง 7 ปางตามจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ มีไม่มากนักที่ทราบว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ด้วยความเชื่อถือมานานว่า ผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติจะเป็นผู้ได้เริ่มต้นชีวิตอันเจริญรุ่งเรือง เพราะปางประสูติถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มต้น หรือ กิริยาแรกของพระพุทธเจ้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุ์ฯกล่าว. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2543 โดยการร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี มูลนิธิฮาร์นามซิงห์ ฮารบันส์ กอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิวัดไทยกุสินารา เริ่มจาก มุมเล็ก ๆ ภายในวัด ให้การรักษาคนไข้ทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น ชาวพุทธไทย และนานาชาติ รวมแล้วหลายแสนราย ในปี 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ คณะกรรมการจึงดำเนินงาน ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง และเปิดทำการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 ซึ่งจะยกระดับขึ้นเป็น กุสินาราโพลิคลินิก แบบครบวงจร คือ มีอาคารพยาบาล 2 ชั้น 16 ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องสุขา ที่รอการตรวจ ศาลาไทย ที่ปฏิบัติวิปัสสนาบรรยายธรรมรักษาผู้ป่วยด้วยธรรมเภสัช อาคารที่พักรักษาผู้แสวงบุญ พระมหาเถระและฆราวาส 16 ห้อง รวมห้องจัดภัตตาหาร และเครื่องอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่สมบูรณ์

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด