เครือข่ายสังคม ออกโรงหนุนเปิดชมรมวิทยุเด็ก

นส.นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์ เป็นผู้ประสานงานชมรมวิทยุเด็ก เผยว่า ปัจจุบันรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวมีปริมาณที่ลดน้อยลง ซึ่งวิทยุเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และรายการวิทยุสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างทั่วถึง จากผลการสำรวจของนักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว พบว่าปริมาณรายการวิทยุที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยมีสัดส่วนน้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนคลื่นวิทยุที่สามารถรับฟังได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 76 คลื่น แบ่งเป็น ระบบ เอฟ.เอ็ม 40 สถานี สัดส่วนรายการเฉลี่ยร้อยละ 0.80 และระบบ เอ.เอ็ม 36 สถาี สัดส่วนรายการเฉลี่ยร้อยละ 1.86 เท่านั้น

ปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการรวมตัวกันของนักวิชาการ,องค์การทำงานด้านเด็กและนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็น "ชมรมวิทยุเด็ก โดยมีปณิธานว่า "เราจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพื้นที่รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวมากขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้รายการวิทยุสำหรับเด็กมีเนื้อหาสาระส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ชมรมวิทยุเด็กได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว,โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว,แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ชมรมวิทยุเด็ก มีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพสื่อสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน ในแต่ละช่วงวัยด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด