เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งของรัฐบาล วธ. ในฐานะที่ดูแลสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศประกอบด้วย 12 วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ 3 วิทยาลัยช่างศิลป์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1- ปวช.3) มีนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 13, 000 คน

ดังนั้น วธ. จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณจำนวน 42, 397,605 บาท และ 2.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 14,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เรียนฟรี 15 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตร หลาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาการศึกษาเด็กในจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 350 คน

// //

นอกจากนี้ วธ.ยังได้จัดทำโครงการเร่งด่วนอีก 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 784, 284,560 บาท คือ1.โครงการทุนพัฒนาทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่ตลาดสินค้าสากล จำนวน 739,284,560 บาท และ 2. โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นนิสิต นักศึกษาที่จบใหม่และว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ ในสถานการณ์สภาวะการจ้างงานต่ำ ทั้งนี้นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 13 มกราคมนี้

ด้านนายกมล สุวุฒิโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเรียนฟรีนั้นจัดทำขึ้นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าโครงการเรียนฟรี 15 ปีไปแล้ว แต่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่นอกสังกัด ศธ. จึงไม่ครอบคลุม ทางสถาบันจึงทำเรื่องเสนอเอง คาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม. อยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเอง อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ตนอยากให้ ครม. เห็นความสำคัญผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การของบประมาณ 14 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ขอเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง 200 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 100 คน และวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางอีกประมาณ 50 คน รวม 350 คน ตั้งแต่ระดับม.ต้น คนละ 30,000 บาท ปวช.คนละ 35,000 บาทและปริญญาตรีคนละ 40,000 บาท เป็นค่าเทอม เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ เป็นเงินระยะยาวจนจบการศึกษาด้วย

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด