วิทยาสานต่อเมดิคัลฮับเเปิดช่องแพทย์ต่างชาติทำงานในไทย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายมานิต นพอมรบดี รมช.สธ. มอบนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2552 แก่ผู้บริหารระดับสธ. ประกอบด้วย ปลัดสธ. รองปลัดสธ. ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ อธิบดีและรองอธิบดี เลขาธิการและรองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบันในสำนักงานปลัดสธ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศกว่า 350 คน

นายวิทยา กล่าวว่า นโยบายศูนย์กลางการแพทย์หรือเมดิคัลฮับ เป็นนโยบาลรัฐบาล ที่จะเป็นทางหนึ่งในการนำรายได้เข้าประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างซบเซา โดยเบื้องต้นได้หารือกับแพทยสภาเพื่อศึกษาระเบียบข้อบังคับให้แพทย์ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเทแพทย์และพยาบาลของรัฐไปสู่เอกชนและต้องไม่กระทบสิทธิคนไทย

// //

นอกจากนี้ จะยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ 9,762 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลง โดยอสม.ทั้งหมดจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ขณะเดียวกันสปสช.จะต้องดึงคลินิกเอกชนเข้าเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพของรัฐมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคพื้นฐานได้ง่าย

นายวิทยา กล่าวด้วยว่า สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค สธ.ต้องไม่เฉื่อยชาในการดำเนินการป้องกันทั้งโรคไข้หวัดนก โรคกลายพันธุ์และโรคอื่นๆ รวมถึง ส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีส่วนในการดูแลประชาชนมากขึ้น และจะสนับสนุนให้โรงพยาบาลในเขตพื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัดที่มีประชากรแฝงจากแรงงานต่างชาติจำนวนมากบริหารงานแบบองค์กรมหาชนอย่างรพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อรองรับความแตกต่างของเมือง พร้อมทั้งประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในตำบล อำเภอและจังหวัด จะช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลน

นายวิทยา กล่าวต่อว่า จะเร่งผลักดันพ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ส่วนปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 13 สาขา ได้มอบหมายให้ปลัดสธ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ทั้งระบบ

สธ.เป็นกระทรวงที่ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นในบุคลากรมากที่สุด เมื่อผมก้าวเข้ามาอยู่ท่ามกลางคนเก่งที่สุดของประเทศ จึงเป็นเหมือนคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาเรียนรู้ และมีภารกิจเดียวคือการดูแลสธ.ให้รองรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ซึ่งการเข้ามาบริหาร สธ.ในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองและพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ว่างเว้นจากการเป็นรัฐบาลมานานถึง 8 ปี มีทั้งโชคร้ายและโชคดี เพราะนอกจากภรรยาที่เป็นพยาบาลอยู่ต่างจังหวัด ผมไม่รู้จัก ผู้บริหารและข้าราชการสธ.คนไหนเลย ทำให้สามารถบริหารได้โดยไม่มีคนใกล้ชิด ไม่ได้ทำงานเพื่อคนเพียงคนเดียว ไม่มีพรรคไม่มีพวก แต่มาทำเพื่อองค์กรและประชาชนนายวิทยากล่าว

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด