วธ.ชงมาร์คเร่งแก้เด็กติดเกม-ขาดครูนาฏศิลป์-แก้ภาคใต้

มาร์ค ถกทิศทางไทยในมิติวัฒนธรรม วธ.ชงเร่งแก้เด็กติดเกมขาดครูนาฏศิลป์ พร้อมเสนอ สายใยชุมชน แก้ปัญหาภาคใต้

// //

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 ม.ค. วธ.จะจัดประชุมสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรม ในส่วนของวธ.นั้น จะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสังคม ดังนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี ที่มีนายกเป็นประธานคณะกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะขณะนี้เด็กและเยาวชนบริโภคสื่อแบบผิดเป็นจำนวนมาก เช่น เว็บไซต์ลามก เป็นต้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้แข่งขันในระดับเวทีสากล เพื่อนำความเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย วิถีไทย มรดกไทยสู่สายตาชาวโลก ในขณะเดียวกัน วธ.ก็จะนำเสนอปัญหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร ที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะครูนาฏศิลป์ ช่างสิบหมู่ ช่างฝีมือแกะลายไทย ช่างศิลปกรรม ช่างลงรักปิดทอง นอกจากนี้ วธ.จะนำเสนอการบูรณะแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบใหม่ และอยู่ระหว่างการขุดค้น ผลัดดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องสำคัญที่วธ.เห็นว่า นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในการมอบหมายงาน 18 รัฐมนตรีที่ดูแลปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกตัวอย่างการใช้ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้าถึงบ้าน วัด โรงเรียน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.จะนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะขยายศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมไปยังทุกตำบลและในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สภาวัฒนธรรมตำบล ชุมชน เห็นความสำคัญและสนับสนุนศูนย์ดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต พัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ยอย่างยั่งยืนต่อไป

ผมจะไม่เน้นพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในเชิงปริมาณ เหมือนกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ผ่านมา แต่จะเน้นพัฒนาคุณภาพ ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไป และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป คือ การสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง โดยจะต้องมีการสร้างประธานวัฒนธรรมชุมชน อาสาสมัครวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เข้าใจสิทธิเสรีภาพด้วย อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจคำว่า ทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสำนักงบประมาณ ต้องเห็นว่า วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด