ข่าวดีของสตรีนักวิทยาศาสตร์

ในโอกาสที่บริษัท ลอรีอัล สำนักงานใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งครบ 100 ปี บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ประกาศเปิดรับสมัครสตรีนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ปีที่ 7 และร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์สตรีเพื่อรับรางวัลพิเศษ รางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน น.ส.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แม้จำนวนผู้หญิงที่เข้ามาสู่สายงานวิทยาศาสตร์จะมากขึ้น แต่สังคมอาจยังไม่ค่อยได้รับรู้บทบาทของผู้หญิงที่นำมาซึ่งการค้นพบและวิวัฒนาการใหม่ ๆ เท่าที่ควร จึงอยากเห็นนักวิทยาศาสตร์สตรีสมัครเข้าร่วมโครงการทุนวิจัยอย่างเช่นโครงการนี้มากขึ้น เพราะนอกจากผู้ได้รับคัดเลือกได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานที่ทำอยู่โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ แล้ว โครงการยังจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่า ขณะนี้มีโครงการวิจัยที่น่าสนใจอะไรดำเนินการบ้าง นับเป็นการช่วยเชื่อมโลกวิทยาศาสตร์ให้ใกล้ชิดกับสังคมส่วนอื่น ๆ มากขึ้น ในส่วน รางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทยฯ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษที่บริษัท ลอรีอัล สำนักงานใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส อายุครบ 100 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมเชิดชูผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้สำเร็จลุล่วงแล้วและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ทั้งนี้ผู้ก่อตั้งลอรีอัลเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยผลักดันให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ลอรีอัลเป็นบริษัทความงามที่ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในโลก โดยมุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาที่ยั่งยืน. นักวิจัยสตรีอายุระหว่าง 25-40 ปี สนใจสมัคร โครงการทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2552 โดยในปีนี้ โครงการจะมอบทุนให้งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสองทุนมูลค่า ทุนละ 200,000 บาท และงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์สองทุน มูลค่าทุนละ 200,000 บาท ส่วนผู้สนใจสมัครหรือร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์สตรีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จและส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ใน รางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสมัครหรือร่วมเสนอชื่อได้ถึงวันที่ 27 ก.พ. นี้ โดยขอรับใบสมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ science@th . loreal.com หรือ โทร. 0-2684-3000.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด