สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 บ้านบูกาสาแลแม อ.มายอ จ.ปัตตานี

// //

ทรงติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสนี้ทรงให้อาหารปลา ในโครงการฝึกอาชีพเลี้ยงปลาสวายและทอดพระเนตรแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการประมงและการเกษตรที่ทันสมัยสำหรับนำไปประกอบอาชีพ โดยได้สนับสนุนการดำเนินงานแก่นักเรียน ที่รวมกันจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีสมาชิก 40 คน ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้การรักษาผู้เจ็บป่วย โดยทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 5 ราย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สำหรับบ้านบูกาสาแลแม เป็นชาวไทยมุสลิม ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำนา

ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 191 คน โดยได้สนองพระราชประสงค์ในโครงการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีพระราชดำริให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาทุกคน นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ เช่น ศอ.บต.ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียน 15 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ ขนาด 6 ห้องเรียน ส่วนปัญหาน้ำท่วมแปลงเกษตร กรมชลประทาน ได้จัดทำคูระบายน้ำ และประตูระบายน้ำเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกผักไร้ดิน และผักบุ้ง สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่เด็ก เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ส่วนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้อบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผลิตผ้าคลุมผมและตัดผม ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ได้มีพระราชดำริให้ส่งเสริมการเย็บผ้าแก่กลุ่มแม่บ้าน และนักเรียน ซึ่งพระราชทานจักรเย็บผ้าไว้แล้ว จำนวน 7 หลัง

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา